# نماز_سرباز_آمریکایی

نماز همگان

سرباز مسلمان آمریکایی(استفان هیرت)  در حال نماز خواندن در افغانستان در کنار روستایی های افغان
/ 10 نظر / 22 بازدید