این الرجبیون...

 

کلیه نماز هایی که در این بخش گفته خواهد شد ، دو رکعتی هستند مثلا نماز ده رکعتی ، پنج نماز دو رکعتی خوانده خواهد شد- دقیقاً مانند نماز صبح پس از هر بار تشهد سلام ها را گفته و دوباره نیت و دو رکعت بعدی-  

 

در هر شب: دو رکعت بعد از حمد سه مرتبه سوره کافرون ویک مرتبه سوره توحید

خوانده شود و چون سلام دهد دستها بلند کند و بگوید

لا الهِ الاَّ الله وَ حدَهُ لا شَریکَ لهُ.. لَهُ المُکُ و لَهُ الحمد و یُحیی و یُمیتُ و هو َ حَیُّ

لا یَمُوتُ بیده ِالخیر و هو علی کل شی ء قَدیر و الیه المصیر و لاحول َ ولا قُوةَ الاّ بالله

العَلیَّ العظیم اللهم صل علی محمد النبیَّ الاُ مَّیَّ و الهِ

از حضرت رسول اکرم  (ص) نقل است .. کسی که ااین عمل را بجا آورد حق تعالی

دعا اورا مستجاب گرداند و ثواب شصت حج و شصت عمره به او عطا فر ماید.

                

نماز روز اول رجب

شیخ  طوسی و دیگران از سلمان فارسی روایت کرده اند که گفت در روز آخر جمادی الثانی خدمت رسول خدا رفتم ، فرمود هر مؤمن و مؤمنه ای  که در ماه رجب سی رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد سه بار سوره ی کافرون را بخواند البته هر گناهی کرده  ، حق تعالی محو کند و خداوند به او عطا کند ثواب کسی که تمام آن ماه را روزه گرفته و تا سال آینده او را از نمازگزاران نویسد و در هر روز آن ماه ، ثواب شهیدی از شهدای بدر برای او به آسمان برند و به هر روزی که در آن ماه روزه گیرد ، عبادت یک سال در نامه عمل او نویسند و...

       و نمازی برای رفع عذاب قبر

سید ابن طاوس گوید ، رسول خدا فرمود آیا به تو نیاموزم از غرائب گنج ها ؛  و فرمود روز اول رجب  ده رکعت نماز بگذار و در هر رکعت بعد از حمد سه بار توحید بخوان . خداوند همه گناهان تو را از روزی که قلم بر تو جاری شده  تا امشب می آمرزد و از فتنه ی قبر  و عذاب روز قیامت تو را نگه دارد.

                       نماز شب دوم رجب

رسول خدا فرمود : هر کس در شب دوم رجب ، ده رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد یک بار سوره ی کافرون را بخواند ، خداوند همه  گناهان کبیره و صغیره او را بیامرزد و او را تا سال آینده از نمازگذاران نویسد و از نفاق بری می شود .

                         نماز شب سوم رجب 

هر که در شب سوم رجب ده رکعت نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد پنج مرتبه سوره نصر را بخواند  ، خداوند در بهشت برای او قصری بنا کند  که عرض و طول آن از دنیا هفت بار وسیعتر باشد و منادی از آسمان ندا می کند که بر این ولی خدا به کرامت و عظمت و رفاقت انبیاء و صدیقین و صالحین بشارت دهید و....

                        نماز شب چهارم رجب  

هر که در شب چهارم  رجب ، صد رکعت نماز کند و در رکعت اول بعد از حمد سوره فلق و در رکعت دوم حمد و سوره ناس را بخواند از هر آسمانی فرشته ای فرود آید که ثواب این نماز را تا روز قیامت نویسد و چون وارد محشر می شود روی او چون شب چهارده باشد و...

                         نماز شب پنجم رجب

هر که در این شب شش رکعت نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد بیست و پنج بار توحید را بخواند . خداوند ثواب چهل پیاغمبر و چهل صدیق و چهل شهید به او عطا کند و از صراط مانند برق لامع که بر اسبی از نور سوار شده ، بگذرد .

                       نماز شب ششم رجب

هر که در در این شب دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد ، هفت بار آیة الکرسی را بخواند ، منادی از آسمان ندا می کند ای بنده خدا ، حقا که تو ولی خدا هستی و برای تو هفتاد هزار حسنه است که هر حسنه نزد خداوند برتر است از کوه هائی که در دنیاست.

                      نماز شب هفتم رجب

هر که در این شب چهار رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد توحید  و سوره فلق و سوره ناس هر یک را سه بار بخواند و بعد از نماز ده بار تسبیحات اربعه را بگوید ، خداوند در سایه عرش خود ، او را منزل دهد و براو حالت جان دادن و عذاب قبر آسان شود و از دنیا نمی رود مگر آنکه جای خود را در بهشت ببیند.

                      نماز شب هشتم رجب

هر که در این شب بیست نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد هر یک از سوره های توحید و ناس و فلق و کافرون را سه بار بخواند  خداوند مزد شاکرین و صابرین را به او عطا کند و گویا قرآن رادر ماه رمضان ختم کرده و چون از قبر برخیزد هفتاد ملک او را استقبال کرده ، بشارت بهشت دهند و تا بهشت مشایعت کنند.

                     نماز شب نهم رجب  

هر که در شب نهم رجب دو رکعت نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد پنج بار سوره تکاثر را بخواند از جای خود برنخیزد مگر آنکه خدا او را بیامرزد و به او ثواب صد حج و صد عمره عطا کند و هزار هزار رحمت بر او نازل شود و اگر تا هشتاد روز بمیرد ، شهید مرده است.

                     نماز شب  دهم رجب

هر کس در این شب بعد از نماز مغرب دوازده رکعت نماز گذارد هر رکعت به یک حمد و سه توحید در هر رکعت خداوند برای او قصری در بهشت بنا کند و درآن قصر خانه ها باشد به عدد ستارگان آسمان و در آن خانه ها چسزی باشد که کسی بر وصف آن قادر نباشد.

                   نماز شب یازدهم رجب

هر کس در این شب ، دوازده رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد ، دوازده بار آیة الکرسی بخواند ، خداوند به ثواب تلاوت تورات و انجیل و قرآن و هر کتابی که به انبیاء نازل نموده ،عطا فرماید و منادی از عرش ندا می کند که عمل خود را از سر گیر که حقتعالی تو را آمرزید.

                    نماز شب دوازدهم رجب

هر که در این شب دو رکعت نماز کند و بعد از حمد ، ده بار آیه ی شریفه ی « آمن الرسول ... » را که در آخر سوره ی بقره است ؛ را تا آخر بخواند خداوند به او عطا کند ، ثواب کسی را که امر به معروف و نهی از منکر انجام داده و پاداشهفتاد بنده آزاد کردن از اولاد اسماعیل را  عطا نماید .

                     نمازشب سیزدهم رجب

هر کس در این شب دو رکعت نماز کند و در رکعت اول بعد از حمد ، سوره ی عادیات و در رکعت دوم بعد از حمد  سوره ی تکاثر را بخواند ، خداوند همه گناهان او را بیامرزد اگر چه عاق والدین باشد و از وی راضی شود و به او در فردوس ، هزار شهر عطا نماید.

                    نماز شب چهاردم رجب

هر کس در این شب سی رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد سوره کهف را بخواند ؛ اگر چه گناهانش بیشتر از ستارگان آسمان باشد ، از نماز بیرون نشود مگر پاک و پاکیزه و گویا همه کتابها را که خدای تعالی نازل کرده ، خوانده است .

                    نماز شب پانزدهم رجب

هر کس در این شب سی رکعت نماز کند و در هر رکعت ده بار توحید بخواند ، خداوند او را از آتش دوزخ آزاد می کند و به هر رکعتی ثواب چهل شهید برای او می نویسد و به هر آیه ای که خوانده ، دوازده نور به او عطا کند به عدد هر توحید که خوانده ، دوازده شهر از مشک و عنبر برای او بنا کند اگر در بین این شب و سال آینده بمیرد از عذاب قبر محفوذ می شود .

                   نماز شب شانزدهم رجب

هر کس در این شب شانزده رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد ده بار توحید را بخواند از نماز که فارغ شد خداوند ثواب هفتاد شهید به او عطا کند  و حقتعالی برائت از نفاق بر وی عطا کند و عذاب قبر نبیند ....

  در شب هفدهم نیز همین نماز وارد است .

                    نماز شب هجدهم رجب

هر کس در این شب دو رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد هر یک از توحید و فلق و ناس را ده بار بخواند چون از نماز فارغ شود ، خداوند متعال به ملائکه خود بفرماید

          لو کانت  ذنوب هذا اکثر من ذنوب العشارین لغفرتها له بهذا الصلوة

                   نماز شب نوزدهم رجب

هر کس در این شب چهار رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد هر یک از آیة الکرسی و توحید را پانزده بار بخواند ، خداوند به او عطا نماید از ثواب مثل آن چه به حضرت موسی عطا فرموده و به هر حرفی ، ثواب شهیدی به او کرامت نماید و از فرشتگان سه بشارت به او می فرستد ، اول آنکه در محشر او را رسوا نکند، دوم از وی حساب نگیرد ،  سوم بدون حساب داخل بهشت شود و چون او را به پیشگاه خدا برند حقتعالی بر وی سلام دهد و بفرماید :

ای بنده من نترس و محزون نباش همانا من از تو راضی هستم و بهشت برای تو مباح است.

                   نماز شب بیستم رجب

هر کس در این شب دو رکعت نماز گذارد و در هررکعت بعد از حمد پنج مرتبه سوره قدر را بخواند ، ثواب ( بقدر مزد نماز مستحبی ) حضرت ابراهیم و موسی و یحیی و عیسی  را به او عطا می فرماید و صدمه و آسیبی از جن و انس به او نمی رسد و خداوند به نظر رحمت به بنگرد.

                 نماز شب بیست و یکم  رجب

هر کس در این شب شش رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد سوره کوثر و توحید را ده بار بخواند خداوند به فرشتگان کرام الکاتبین امر فرماید که تایک سال گناه او را ننویسند و حسنات او را بنویسند ( فرصت ترک گناه می یابد ).

                 نماز شب بیست و دوم رجب

هر که در این شب  هشت رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد هفت بار سوره ی کافرون را بخواند  و چون از نماز فارغ شد ، ده بار صلوات بفرستد و ده بار استغفار کند از دنیا نرود مگر آن که جای خود را در بهشت ببیند و با اسلام بمیرد و اجر هفتاد پیغمبر برای او باشد.

                 نماز شب بیست و سوم رجب 

هر که در این شب دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد پنج بار سوره ضحی را بخواند  ، خداوند به عدد هر حرفی که خوانده و به عدد هر کافر و کافره ای که هست ، درجه ای در بهشت برای او عنایت فرماید و ثواب هفتاد حج و ثواب تشییع هزار جنازه و عیادت هزار مریض  برآوردن حاجت برادر مسلم برای او عطا فرماید .

                 نماز شب بیست و چهارم رجب

هر که در این شب چهل رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد یک بار آیه آمن الرسول ( آخر سوره بقره ) و یک بار توحید بخواند ، خداوند هزار حسنه برای او نویسد  و هزار سیئه او را محو کند و هزار درجه برای او بلند فرماید و هزار ملک از آسمان نازل می کند که دست های خود را بلند نموده بر او صلوات می فرستند و سلامتی دنیا و آخرت ر به او عطا می کند و گویا شب قدر را درک کرده و...

                 نماز شب بیست و پنجم رجب

هر کس در این شب بیست رکعت نماز در بین نماز مغرب و عشا بجا بیاورد و در هر رکعت یکبار آیه ی آمن الرسول و بکبار توحید را بخواند ، خداوند جان و مال و دین و دنیا و آخرت او را حفظ کند و از جای خود برنخیزد تا خدا او را بیامرزد و حضرت امیر فرموده است روزه ی این روز دویست سال کفاره ی گناه است.

                نماز شب بیست و ششم رجب  

هر که در این شب دوازده رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد چهل بار ( در روایتی چهار بار ) توحید بخواند ، فرشتگان با وی مصافحه کنند و فرشتگان با هر که مصافحه کنند از توقف صراط و حساب و میزان ایمن گردد و خداوند هفتاد فرشته به سوی او می فرستد که برای او استغفار کنند و ثواب برای او نویسند و برای او تهلیل کنند و هر وقتی که از جای خود برخیزد ، گویند  اللهم اغفر لهذا العبد

از حضرت رضا (ع )  روایت است هر کس روز بیست و ششم رجب را روزه دارد ، خداوند روزه او را کفاره هشتاد ساله گرداند.

                         بیست و هفتم رجب

در زاد المعاد از امام محمد تقی روایت شده که فرمود : در ماه رجب شبی است که برای مردم بهتر است از آن چه خورشید بر ایشان بتابد و آن بیست و هفتم این ماه است و صبح آن روز رسول خدا به رسالت مبعوث شد و کسی که این شب را عبادت کند مثل اجر شصت سال عبادت خداوند با او عطا کند ؛ پرسیدند عمل آن شب چیست ، فرمود چون نماز عشا را خواندی ، بخواب هر وقت از شب را که بیدار شدی ، دوازده رکعت نماز بجا بیاور و در هر رکعت بعد از حمد یک سوره کوچک بخوان و یک سوره یس و چون فارغ شدی سوره ی حمد و فلق و ناس و کافرون و قدر و آیة الکرسی ، هر یک را هفت بار بخوان بعد این دعا را بخوان

الحمد لله الذی لم یتَّخِذ ولداً و لم یَکُن لهُ شریکٌ فی المُلکِ و لم یکن لهُ ولیۀٌ مِنَ الذِّّلِّ و کَبِّرهُ تکبیراً اللهم انّی اسئلکَ بِمَعاقِدِ عِزّکَ عَلی ارکانِِِِ عرشِکَ و منتهی الرحمةِ مِن کتابکِ و باسمِکَ الاعظم ِالاعظم ِالاعظم ِو ذِکرکَ الاعلیَ الاعلیَ الاعلیَ و بکلماتِکَ التّامّاتِ اَن تُصِلیَّ علی مُحمَّدٍ و آلِهِ و اَن تَفََعَلَ بی ما انت اهلُهُ

                نماز شب بیست و هفتم رجب

روایت است هر وقت شب که باشد ، دوازده رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد ، هر یک از سوره های ناس و فلق را چهار بار بخواند و بعد از نماز چهار بار بگوید.  

 لا اله الا الله و الله اکبر و الحمد الله و سبحان الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

               نماز شب بیست و هشتم  رجب

هر کس در این شب دوازده رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد ده بار استغفار کند ، خداوند ثواب عبادت فرشتگان را برای او نویسد و...

در شب بیست و نهم  نیز همین نماز وارد است.

                      نماز شب سی ام رجب

هر کس در این شب ده رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد ، ده بار توحید بخواند . خداوند در جنة الفردوس هفت شهر به او بخشد و چون از قبر برخیزد روی او مانند بدر شود و...

   لیلة الرغائب - «پس از غروب روز 26 اردیبهشت ماه سال 1392که در واقع شب اولین جمعه ماه رجب می باشد»

 

شب جمعه اول رجب را لیلة الرغائب  گویند و برای آن عملی از رسول خدا (ص) وارد شده که باعث آمرزش گناهان است و هر که این نماز را بخواند ، چون شب اول قبر او شود حقتعالی ثواب آن نماز را به نیکوترین صورت به سوی او فرستد باروی باز و درخشان و زبان فصیح به او گوید : ای حبیبِ من ، تو را بشارت باد که از هر شدت و سختس رها شدی . صاحب نماز گوید تو کیستی ، که به خدا قسم من روئی از روی تو بهتر ندیده ام و سخنی از سخن تو شیرین تر نشنیده ام و بوئی از بوی تو بهتر نبوئیده ام . گوید من ثواب آن نمازم که در فلان شب از فلان ماه فلان سال بجا آوردی امشب نزد تو آمده ام تا حق تو را ادا کنم و مونس تو باشم و وحشت را از تو بردارم  و چون در صور دمیده شود من بر سر تو سایه  خواهم  بود . پس  خوشحال باش  که هرگز خیر از تو بریده نشود.

 

                       دستور نماز لیلة الرغائب

مابین نماز مغرب و عشا دوازده رکعت نماز ( هر دو رکعت به یک سلام ) که در هر رکعت بعد از حمد ، سه بار سوره قدر و دوازده بار توحید و بعد از نماز هفتاد بار « اللهُمَّ صلِّ علی مُحمَّد الَنبیّ الامّی و علی آله »

و به سجده رفته و هفتاد بار می گویی

                       « سبوح قدُّوس ربُُّ الملائکة و الُّروح » 

پس سر از سجده بر می داری و هفتاد بار می گویی

           « ربِّ اغفِر و ارحَم و تَجاوَز عَمّا تَعلََم اِنَّک العلیُّ الأعظَمُ »

باز به سجده می روی و هفتاد بار می گویی

                      « سبوح قدُّوس ربُُّ الملائکة و الُّروح » 

/ 17 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ختم قرآن کریم و صلوات

سلام بزرگوار ﺍﻥ ﺷﺎء ﺍﻟﻠﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺧﺘﻢ ﻗﺮﺁﻥ کریم ﻭ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺭﺍ برای سلامتی و ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺩﺭ ﻓﺮﺝ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ عجل الله تعالی فرجه الشریف ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ  از شما دعوت میکنیم تا در ختم قرآن کریم و صلوات شرکت کنید یا مهدی ادرکنی

مهسا

تقديم به پدر حقيقيمان، امام زمان-ارواحُنا فِداه: اي سفر کرده ي موعود بيا / که دلم در پي تو دربه در است جان ناقابل اين چشم به راه / برگ سبزي به تو، روز پدر است. ولادت باسعادت مولاي عاشقان، امير مؤمنان، علي عليه السلام بر شما مبارک باد.

آهسته عاشق می شوم

در این شب نازنین که ستاره باران شور و نور است دست بالا می گیرم و سر به دامانت می سایم، با همان دستی که من و ما را از درون خاک های جهالت بیرون کشیدی نوازشم کن، آرامش آسمان ات را هدیه ام کن... عیدانه عاشقم کن. . . . http://ziyafatname.blogfa.com/post/553 . . . التماس نور و باران[گل]

ختم قرآن کریم و صلوات

ﺳﻼ‌ﻡ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﻋﻮﺕ می کنیم ﺗﺎ ﺩﺭ ﺧﺘﻢ ﺻﻠﻮﺍﺕ و دعای فرج ویژه میلاد امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف بصورت روزانه از اول تا پانزدهم ماه مبارک شعبان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺩﻋﺎ

مهسا

شاید آن روز که سهراب نوشت: “تا شقایق هست زندگی باید کرد” خبری از دل پر درد گل یاس نداشت باید اینگونه نوشت: هر گلی هم باشد، چه شقایق چه گل پیچک و یاس زندگی بی مهدی زندگی با غم‏هاست عيدتون مبارك به اميد ظهور اللهم عجل لولیک الفرج

ختم قرآن کریم و صلوات

بسم الله الرحمن الرحیم شهر الرمضان الذی انزل فیه القرآن سلام از شما دعوت میکنم تا در ختم روزانه قرآن کریم ویژه ماه مبارک رمضان شرکت کنید. یامهدی ادرکنی لطفا دوستان دیگر را در نت و خارج از نت از این طرح مطلع کنید

ختم قرآن کریم و صلوات

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ علیه السلام : ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﻋﺒﺎﺩﺕ، ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺍﻭ ﺗﺴﺒﯿﺢ، ﻋﻤﻞ ﻭﯼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻋﺎﯼ ﺍﻭ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺍﺳﺖ. ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻣﺎﻩ ﺭﺣﻤﺖ ﻭ ﺑﺮﮐﺖ ﻭ ﻏﻔﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩ.

منتظرالمهدی(عج)

سلام بر مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) فاطمه(سلام الله علیها) و سلام بر منتظرانش دوستانی که مایلند در طرح قرائت دست جمعی زیارت جامعه کبیره شرکت نمایند در وبلاگ جنگ های نرم مدرن اعلام آمادگی نمایند. زمان قرائت: از ( 13 اردیبهشت ماه) تا ( 21 خرداد ماه) شما هم در اطلاع رسانی این طرح در نت و خارج از نت کمک کنید. حتی اگر یکبار قرائت در این ایام برایتان مقدور است اعلام نمایید لطفا قسمت نظرات برای ثبت نام اسمتون رو بنویسید ممنون از همراهیتون؛ انشالله قبول درگاه الهی باشد التماس دعا

Hadiseh

nice web you have!see my web and tell your idea